Skip to main content

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а), Градске општине Звездара и Палилула са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

By 11. септембар 2019.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 9. септембра до 8. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату),  12. новембра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Границом плана обухваћен је део територије Градске општине Звездара (делови КО Мали Мокри Луг и КО Миријево), део територије Градске општине Палилула (део КО Сланци) и део територије Градске општине Гроцка (делови КО Винча и КО Калуђерица).

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 8. октобром 2019. године.

План детаљне регулације дела подручја источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Палилула и Звездара има за циљ да се кроз сагледавање просторних могућности локације, њеног непосредног и ширег окружења, као и ограничења – присуство активних клизишта, немогућност заснивања канализационог система за одвођење атмосферских и употребљених вода на делу територије северно од Смедревског пута, оптимално искористе могућности овог простора и омогући ефикасно коришћење грађевинског земљишта. Површина плана износи 282 хектара.

Подручје повезује три стамбена насеља – Миријево, Калуђерицу и Мали Мокри Луг и има повољан саобраћајни положај у односу на Булевар краља Александра – Смедеревски пут. Са западне стране, подручје Плана тангира планирана траса Спољне магистралне тангенте која има за циљ да растерети централно подручје града од транзитног и теретног саобраћаја. Везу уличне мреже у обухвату плана са саобраћајницом Спољна магистрална тангента могуће је остварити само преко планираних денивелисаних прикључака, на позицијама улица Михаила Булгакова и Смедеревски пут.

За становнике подручја планирају се нови комплекси и објекти јавних служби. Предвиђене су четири предшколске установе за смештај око 1200 деце. На две локације су планиране основне школе за око 1570 ученика. Поред тога, планирана је и локација за уставу примарне здравствене заштите, као и локација за установу социјалне заштите.

На површинама остале намене планира се изградња стамбених објеката, мешовитих градских центара, комерцијалних садржаја и зелених површина, а део плана биће намењен за привредно-комерцијалну зону. Израдом плана ће се повећати атрактивност подручја за становање, с обзиром да ће подручје бити опремано новом саобраћајном и инфраструктурном мрежом, као и објектима социјалне инфраструктуре, а створиће се и плански основ за развој привредне зоне у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине.

Више информација на:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764345-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-istocno-od-spoljne-magistralne-tangente-smt-a-gradske-opstine-zvezdara-i-palilula/