Skip to main content

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми

ЈАВНИ УВИД У нацрт плана детаљне регулације дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, Градска општина Палилула

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 17. јуна до 17. јула 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр.1 (сала на XX спрату), 5. септембра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 17. јула 2019. године.

У току је јавни увид плана детаљне регулације дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маијане Грегоран на Карабурми. Граница Плана обухвата део територије К.О. Палилула и дефинисана је регулацијама улица: Симе Шолаје, Лесновске, Војводе Мицка Крстића, Триглавске, Владе Илића, Тина Ујевића, Пљешевичке, Маријане Грегоран, Драгослава Срејовића и Милице Јанковић. Површина обухваћена Планом износи око 14,44ha.

Укупни циљеви израде плана су дефинисање површина јавне и остале намене и правила уређења и грађења, како би се омогућила трансформација постојећег грађевинског фонда и подизање нивоа саобраћајне и инфраструктурне опремљености предметног простора, као и дефинисање потреба за социјалном инфраструктуром.

У оквиру јавних површина планирају се саобраћајнице, инфраструктурни објекти, зелене површине и комплекси јавних служби. Површине осталих намена планирају се за становање, мешовите градске центре и за комерцијалне садржаје.

Више информација

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1761670-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-podrucja-izmedju-ulica-sime-solaje-vojvode-micka-krstica-i-marijane-gregoran-na-karaburmi/