Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЈАБЛАНИЧКЕ, ВИНОГРАДСКОГ ВЕНЦА И КОМПЛЕКСА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.ПЈавни увид у Нацрт плана обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 12.5. до 10.6. 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком, у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Ул. краљице Марије 1, закључно са 10.6.2021. године.

За подручје Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица, израђена је Програмско-просторна анализа, чији су аутори архитекте Дарко Марушић и Миленија Марушић, и која је у највећој могућој мери имплементирана у нацрт плана. Завод за заштиту споменика културе града Београда је дао сагласност да Просторно-програмска анализа архитеката Дарка и Миленије Марушић буде уграђена у планско решење.

Планиране су површине за саобраћајнице, површине за објекте и комплексе јавних служби, зелене површине, површине за спортске објекте и комплексе и површине за становање за пројекте станоградње које покреће град Београд и/или Република Србија. Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима предметни простор се налази у оквиру просторно културно-историјске целине Церак виногради (Церак 1 и Церак 2) која је утврђена за културно добро.

У граници плана предвиђено је задржавање постојећих аутобуских линија које саобраћају Јабланичком улицом и улицом Виноградски венац, као и задржавање позиција постојећих стајалишта. Планира се укупно 175 паркинг места у регулацији јавних саобраћајних површина, а од укупног броја паркинг места минимално 5% биће обезбеђено за особе са посебним потребама.

Више информација:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782948-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-komercijalne-zone-izmedju-ulica-jablanicke-vinogradskog-venca-i-kompleksa-decje-ustanove-gradska-opstina-cukarica/