Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РОСПИ ЋУПРИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

By 2. децембар 2019.Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 2. децембра до 10. јануара 2020. године, сваког радног дана од 9  до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 6. фебруара 2020. године, у 13 часова.

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 10. јануаром 2020. године.

План детаљне регулације насеља Роспи ћуприја има за циљ стварање планских могућности за трансформацију и уређење постојећег девастираног изграђеног ткива са унапређењем  стандарда становања и пословања, затим подизање нивоа саобраћајне опремљености унутар насеља и обезбеђење капацитета техничке инфраструктуре за  планирану изградњу, као и дефинисање површина јавне и осталих намена са правилима уређења и грађења.

У оквиру границе плана налази се Сланачки пут, који од раскрснице са Вишњичком улицом до денивелисаног укрштаја са Спољном магистралном тангентом постаје магистрална саобраћајница, као и Миријевски булевар који добија ранг улице првог реда. Са источне стране подручја налази се планирана саобраћајница Спољна магистрална тангента, а са северне стране Вишњичка улица која уместо улице другог реда добија ранг магистрале.

Планом су обезбеђене површине за јавне комплексе и службе, и то три локације за предшколске установе, две локације су предвиђене за основне школе, а за потребе становника овог подручја обезбеђена је и локација за једну установу примарне здравствене заштите. У оквиру осталог грађевинског земљишта планиране су површине за становање, и то зона вишепородичног становања – санација неплански формираних блокова, као и трансформација привредних и других комплекса. Поред тога, планиране су површине за мешовите градске центре и комерцијалне садржаје.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1767936-javni-uvid-u-nacrt-pdr-naselja-rospi-cuprija-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja_2/