Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВИШЊИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 26. априла 2021. године до 28. маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта број 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 1. јула 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 28. мајем 2021. године.

Циљ израде Плана детаљне регулације насеља Вишњица је дефинисање површина јавне и остале намене, правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора, планским и инфраструктурним условљеностима и инвестиционим потенцијалима, уређење два постојећа водотока природних корита Градине и Мајдан до и заштита визура, културних и археолошких локалитета. Површина обухваћена Планом износи око 167 хектара.

Предвиђене површине јавне намене обухватају површине за објекте и комплексе јавних служби, зелене површине, шуме, комуналне површине и објекте, мрежу саобраћајница и инфраструктурне објекте и комплексе. Површине осталих намена обухватају површине за становање, површине за верске објекте и комплексе и површине за спортске објекте и комплекс. У циљу задовољавања потреба за смештајем деце предшколског узраста планиране су четири локације за изградњу вртића укупног капацитета 880 деце. За основне школе су опредељене две локације за око 1400 основаца, док је на једној локацији планирана средњошколска установа капацитета 24 одељења. Планом су предвиђене и локације за установе примарне здравствене заштите, социјалне заштите и културе.

Спортско-рекреативни комплекс је планиран на 2,8 хектара и у оквиру комплекса планирани су затворени и отворени спортски терени (кошарка, одбојка, мали фудбал, рукомет, тенис), трим стазе и бициклистичке стазе.

Више информација:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782428-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regualcije—visnjica/