НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 20. јануара до 21. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 24. марта 2020. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, закључно са 21. фебруаром 2020. године.

План детаљне регулације подручја између обилазног aуто-пута и Кружног пута код насеља Кијево треба да сагледа просторне могућности локације, непосредно и шире окружење, а у складу са Планом генералне регулације, и да тако оптимално искористи могућности овог простора и омогући ефикасно коришћење градског грађевинског земљишта.

Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације, према којем примарну уличну мрежу чини Кружни пут Кијево (магистрална саобраћајница). Остале саобраћајнице у обухвату плана су део секундарне уличне мреже, које служе за приступ конкретним садржајима.

У обухвату плана налази се јавна железничка инфраструктура, а према развојним плановима Железница Србије и Просторном плану Републике Србије планиран је развој железничког чвора Београд и система градске и приградске железнице у путничком саобраћају, као део шинског саобраћајног система града Београда, као и задржавање свих железничких пруга које се налазе у оквиру предметног плана.

Планом је предвиђена локација за предшколску установу са максималним капацитетом за 270 корисника, као и локација за основну школу за 390 ученика.

У оквиру осталих површина дозвољена је изградња породичних стамбених објеката, а са породичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку. Планом су одређена и правила грађења у зони мешовитих градских центара у зони ниске спратности, а мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем. За објекте намењене пословању прописана су правила грађења у зони комерцијалних садржаја у зони ниске спратности.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769560-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-izmedju-obilaznog-auto-puta-i-kruznog-puta-kod-naselja-kijevo-go-rakovica/