Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, Градске општине Вождовац и Звездара са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

By 27. августа 2019. Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 26. августа . до 26. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 24. октобра 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 26. септембра 2019. године.

План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина предвиђа  измештање тролејбуског депоа са Дорћола на локацију непосредно поред погона „Космај 1“ – ГСП „Београд“ на aуто-путу. Такође, планом ће се одредити капацитети изградње у складу са могућностима простора, планским и инфраструктурним условљеностима и инвестиционим потенцијалима, као и очување и унапређење животне средине. Површина обухваћена планом износи око 58 хектара.

Измештање постојећег депоа из централног градског подручја на Дорћолу омогућило би коришћење атрактивног земљишта за друге намене. Поред овога, смањење нивоа загађења и буке допринело би заштити животне средине и побољшало услове живота и рада у околини старе локације депоа. Такође, изградња новог депоа у коме би били побољшани услови рада запослених, уз примену савремених система за одржавање возила, довела би до подизања нивоа услуге превоза путника. Истовремено, омогућиће се санација неплански изграђеног насеља унутар високо напонске далеководне мреже.

Између постојећег погона „Космај 1“ и Улице Владимира Томановића планира се саобраћајна површина у оквиру које ће се налазити будући тролејбуски депо „Космај 2“. У оквиру овог погона, поред стационирања и одржавања тролејбуса, биће смештена, допуњавана енергијом и одржавана и електробус возила. Поред погона „Космај 2“ планира се и локација „Мала ауто-команда“ предвиђена за смештање постојећих садржаја ГСП „Београд“ (уговорени превоз и унутрашњи транспорт, централни ремонт и електро-грађевинска оператива). Осим објеката потребних за функционисање ових садржаја, потребна је и изградња паркинга за возила ГСП „Београд“ и путничких возила запослених, као и одређених садржаја који ће бити заједнички за „Малу ауто-команду“ и „Космај 2“.

Више информација на:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763756-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-podrucja-izmedju-saobracajnica-stefana-prvovencanog-vojislava-ilica-mokroluske-nove-i-kruznog-puta-padina-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/