Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд-Панчево, Градска општина Палилула, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београдa ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 8. априла до 13. маја 2024.  године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта 43-45 (у сутерену).ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради ЈУП „УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА”, Булевар деспота Стефана 56, 30. маја 2024. године, у 13 часова.

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије 1, закључно са 13. мајем 2024. године.

На иницијативу Градске општине Палилула приступило се изради Плана детаљне регулације подручја између Спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд – Панчево, са циљем стварања планског основа за даљу разраду овог подручја. Површина обухваћена планом износи 297 хектара.

Планско подручје има изузетне потенцијале: добру саобраћајну приступачност значајну за високу концентрацију корисника, неизграђене површине, могућност санације неплански изграђеног ткива и изградњу нових објеката породичног становања, као и свих других делатности које су са становањем компатибилне и које се природно у становању налазе, могућност за инфраструктурно опремање, комплементарни садржаји у контактној зони и могућност функционалног повезивања са њима чине атрактивност овог простора за будуће инвестиције.

Део предметног подручја се налази у оквиру Еколошка мрежа РС од међународног значаја-централно подручја еколошке мреже: Ушће Саве у Дунав (IBA-Important Bird Areas) подручје, a део предметног подручја је у оквиру шире зоне заштите панчевачког водоизворишта.

Поред јавних површина за саобраћајну и комуналну инфраструктуру, планиране су површине за објекте и комплексе јавних служби. С обзиром да у постојећем стању, у граници плана нема евидентираних објеката којима се задовољавају потребе за смештајем деце предшколског узраста, за њихов смештај планирају се два комплекса предшколских установа.  За смештај деце школског узраста у основне школе, планира се један комплекс основне школе, а у блоку број 24 планирана је изградња објекта за установу примарне здравствене заштите. У обухвату плана предвиђају се и површине за становање, површине за комерцијалне делатности, као и привредне зоне и привредни паркови.

Више информација на:

Јавни увид у нацрт ПДР подручја између СМТ Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд-Панчево| Град Београд