Skip to main content

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације подручја Раковица село, Градска општина Вождовац

By 29. новембар 2021.Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 29. новембра до 29. децембра 2021. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улице 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улиици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 17. фебруара 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије 1, закључно са 29. децембром 2021. године.

Циљеви израде плана су стварање основа за реализацију планираних намена у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине, дефинисање површина јавних и осталих намена и правила уређења и грађења предметног простора, опремање земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром, дефинисање правила уређења и грађења предметног простора, санација геолошки нестабилних терена и дефинисање планираних намена у зони заштите далековода. Површина обухваћена планом износи око 217 хектара.

Површине јавних намена планиране су за мрежу саобраћајница, за инфраструктурне објекте и комплексе, зелене површине, шуме, водне површине и површине за објекте и комплексе јавних служби, као и површине за спортске објекте и комплексе. Површине осталих намена опредељене су за површине за становање, комерцијалне садржаје, верске објекте и комплексе, као и за остале зелене површине.

Предшколске установе планиране су на три локације, за смештај 880 деце. Смештај 1380 деце школског узраста планиран је на три локације, од чега су на две предвиђени нови објекти, а постојећа Основна школа „Јајинци“ планирана је за реконструкцију и доградњу. На подручју се планирају установа примарне здравствене заштите, радна јединица установе социјалне заштите, установа културе, ватрогасни пункт и спортско-рекреативни комплекс, намењен за рекреативне активности становништва, тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на локалном нивоу.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.