Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА У МИРИЈЕВУ (БАЈДИНА), ГРАДСКА ОШТИНА ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА У МИРИЈЕВУ (БАЈДИНА), ГРАДСКА ОШТИНА ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 28. фебруара до 30. марта 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 28. априла 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије 1, закључно са 30. мартом 2022. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

План детаљне регулације подручја у Миријеву (Бајдина), градска општина Звездара треба да дефинише површине јавних и осталих намена и правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, да одреди капацитете изградње и социјалне инфраструктуре у складу са могућностима простора, инжењерско-геолошким карактеристикама и конфигурацијом терена. Површина обухваћена Планом износи око 66,6 хектара.

Поред јавних површина за саобраћајнице и пратећу инфраструктуру, планиране су површине за објекте и комплексе јавних служби. С обзиром да у постојећем стању, у граници плана нема евидентираних објеката којима се задовољавају потребе за смештајем деце предшколског узраста, планирају се три локације за објекте предшколских установа, као и два депанданса предшколских установа, за укупно око 870 деце. Планиранe су две локација за објекте основних школа, укупног капацитета 1440 деце, а планирана је по једна локација за установу примарне здравствене заштите и установу социјалне заштите.

У оквиру осталог грађевинског земљишта предвиђене су површине за становање, мешовите градске центре, комерцијалне садржаје, као и за верске објекте и комплексе.

Више информација:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1792267-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-u-mirijevu-bajdina—zvezdara_2/