Skip to main content

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, градска општина Земун

By 19. август 2019.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у од 19. августа до 19. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9  до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату),  17. октобра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 19. септембром 2019. године.

План детаљне регулације  подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, градска општина Земун има за циљ одређивање површина јавне и остале намене, саобраћајно и инфраструктурно опремање подручја и утврђивање правила уређења и грађења простора у складу са планираним капацитетима изградње.

Планиране површине јавних намена обухватају мрежу саобраћајница, јавни паркинг, зелене површине – сквер и површине за објекте и комплексе јавних служби – предшколске установе. У оквиру осталог грађевинског земљишта планиране су површине за становање, мешовите градске центре, комерцијалне садржаје, као и површине за зону привредно-комерцијалних делатности.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763489-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-uz-ugrinovacku-ulicu/