Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА И ЧИНГРИЈИНЕ, У ДЕЛУ ОД БАТУТОВЕ УЛИЦЕ ДО КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРИЈЕ БУРСАЋ“, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

By 9. септембар 2019.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 2. септембра до 2. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 7. новембра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, закључно са 2. октобром 2019. године.

План детаљне регулације подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријина, у делу од Батутове улице до комплекса Основне школе „Марија Бурсаћ”, градска општина Звездара, одредиће јавне површине које су неопходне за функционисање постојећих јавних служби и комплекса – Клиничко болнички центар „ Звездара“, Студентски дом „Рифат Бурџевић“, предшколска установе – КДУ „Маштарије“ и Вртић „Звездара“. Истовремено, план треба да унапреди начин коришћења простора и да повећа атрактивност подручја, амбијенталну вредност и стандард становања. Посебан акценат је на трансформацији локације са производним погоном „ФАСМА”- Фабрике арматура, специјализованих машина и алата,  на којој се планира нова изградња на овом подручју. Површина обухваћена планом износи око 25 хектара.

Улице Димитрија Туцовића,  Чингријина и Стјепана Ковача  су део примарне уличне мреже, у рангу улица првог реда, док су Батутова и Улица Милана Ракића у рангу улица другог реда. На овом правцу планирано је ширење профила Димитрија Туцовића од укрштаја са Батутовом до укрштаја са Улицом учитеља Милоша Јанковића. У наставку је Чингријина улица, од  Учитеља Милоша Јанковића до укрштаја са Прешевском улицом, док је од Прешевске до Стјепана Ковача планирана нова деоница ове улице. Планом се штите трасе дрвореда као важни елементи зелене инфраструктуре града и коридори еколошке мреже локалног значаја. На местима на којим због проширења регулација саобраћајница није могуће задржати позиције постојећих стабала, планирано је померање дрвореда на нову позицију, односно, задржане су трасе дрвореда у појединим улицама.

У оквиру осталог грађевинског земљишта планиране су површине за породично и вишепородично становање, мешовите градске центре и комерцијалне садржаје.

Више информација на:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764070-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-uz-ulice-dimitrija-tucovica-i-cingrijine-go-zvezdara/