Јавни увид у Нацрт планa детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, Градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза, са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 18. марта до 16. априла 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 9. маја 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. априла 2019. године.

Скупштина града Београда донела је 2016. године одлуку o изради Плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до ауто-путске обилазнице. Одлука је донета на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у циљу утврђивања правила уређења и грађења у оквиру подручја планираног за изградњу и његово саобраћајно и инфраструктурно опремање, као и дефинисање планског решења трасе саобраћајнице Београд – Јужни Јадран.

Одлуком је предвиђено да се план ради у 3 фазе:

  1. ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – I фаза – комунална површина уз наставак Улице Јурија Гагарина;
  2. ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза – саобраћајна веза улица Војвођанске и Јурија Гагарина са Ауто-путском обилазницом;
  3. ПДР подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до Ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – III фаза – подручје уз Виноградску улицу.

Другом фазом плана, која је сада на јавном увиду, ствара се плански основ за реализацију магистралне саобраћајнице Нови Београд – Сурчин са петљом „Сурчин југ“ на обилазници око Београда, кружне раскрснице са Војвођанском улицом и продужетка Улице Јурија Гагарина.

Траса магистралне саобраћајнице налази се у сремској равници, на левој обали реке Саве. Већи део површина на овој деоници је под обрадивим површинама, а мањи део тангира насеља. Будућа саобраћајница пролази поред насеља, која припадају општинама Нови Београд и Сурчин на левој обали реке и пресеца водотокове – више мелиорационих канала и пољских путева. Укупна дужина саобраћајнице је близу осам километара, у оквиру које се планира неколико површинских и једна денивелисна раскрсница којом се остварује веза са Тргом Зорана Ђинђића.

 

Погледајте план на мапи:

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1758616-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-podrucja-uz-vinogradsku-ulicu-sa-saobracajnom-vezom-do-autoputske-obilaznice-gradske-opstine-novi-beograd-i-surcin—ii-faza-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-planiranih-namena-na-zivotnu-sredinu_2/