Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНО-КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ ТОПЧИДЕР, II ФАЗА, ЦЕЛИНА 4, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 4. марта до 4. априла 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 5. маја 2022. године, у 13 часова.Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије 1, закључно са 4. априлом 2022. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Циљеви израде Плана детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер-II фаза, целина 4, су дефинисање јавног интереса, унапређење постојеће саобраћајне мреже, чување и унапређење постојећих зелених  и саобраћајних површина, смањење дефицита паркинг места, дефинисање капацитета и увођење урбаног реда, обезбеђивање потребних капацитета техничке инфраструктуре и унапређење урбанитета простора.

Највећи потенцијал простора представљају локације које се планирају за потпуну трансформацију, у складу са планираном наменом и значајем и вредностима простора и изградња недостајућих објеката јавне намене. Основна ограничења простора су велики број неплански изграђених објеката комерцијалне и мешовите намене и велика денивелација терена. Површина обухваћена планом износи око 24,5 хектара.

Територија предметног плана обухвата целину „Скојевско насеље“, које је изграђено осамдесетих година двадесетог века и обухвата територију између улица Кнеза Вишеслава, Луке Војводића, и Годоминске, као и део Просторно културно-историјске целине Топчидер.

Поред јавних површина за саобраћајнице и пратећу инфраструктуру, планиране су површине за објекте и комплексе јавних служби. Планиране су две локације за објекте предшколских установа укупног капацитета 540 деце. У оквиру осталог грађевинског земљишта предвиђене су површине за становање, за мешовите градске центре и за комерцијалне садржаје.