Skip to main content

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, Градска општина Земун

By 22. јануар 2019.Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 22. јануара до 22. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 21. марта 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. фебруара 2019. године.

План детаљне регулације ширег подручја уз Клиничко болнички центар „Бежанијска коса“ налази се на јавном увиду у Градској управи Града Београда. Планом се разматра могућност груписања више установа примарне и специјализоване здравствене заштите од градског и републичког значаја на земљишту јавне намене у зони уз КБЦ „Бежанијска коса“, као и могућности за трансформацију ширег подручја које је оптерећено неплански грађеним објектима и спонтано формираним улицама и у коме је изражена недовољна инфраструктурна опремљеност. План треба да унапреди стандарде становања и пословања и да дефинише капацитете изградње у новим блоковима и капацитете социјалне инфраструктуре.

Површина обухваћена планом је око 88 хектара и обухвата земљиште које је планом вишег реда, поред мреже саобраћајница и пратеће инфраструктуре, намењено за објекте и комплексе јавних служби и за различите зоне породичног и вишепородичног становања, као и за комерцијалне садржаје и мешовите градске центре ниске спратности.

Иако подручје плана није означено као културно добро и не налази се под претходном заштитом, простор има своју добро познату историју. Према историјским изворима, на простору који припада КБЦ „Бежанијска коса“ налазило се гробље становника земунског насеља „Франстал“. Њега су већински сачињавали Немци, тзв. „Фолксдојчери“, који су по завршетку Другог светског рата протерани. Пренаменом простора и изградњом болнице, гробље је девастирано. Затим постоји спомен обележје посвећено страдалим војницима из Првог светског рата, које је остало испред фасаде орјентисане ка главном приступном путу болници.

Даље, у Мозеровој (Симе Шолаје) улици бр.7, налазе се објекти некадашњег производног погона фабрике вина и шампањца у влавиштву породице Мозер, који су касније национализовани под именом „Навип“. У комплексу је вила у стилу модерне, коју је пројектовао врсни и чувени архитекта Милан Злоковић. Он је такође и идејни творац производне хале зграде, а данас су ови објекти у измењеном и и делимично девастираном стању.

Приликом израде плана заузето је становиште да је неопходно спречити прекомерну пренамену шумског и пољопривредног земљишта у грађевинско. Шуме уз аутопут, а нарочито у оквиру комплекса КБЦ „Бежанијска коса“, морају бити сачуване у оптималном односу, како би се одржала и унапредила функција заштите простора у односу на негативне услове средине.

Више информација:
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1754819-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-izgradnju-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-ppov-veliko-selo-i-faza/