Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације стамбеног насеља уз гробље Лешће, градске општине Палилула и Звездара

By 27. августа 2019. Вести, Планови у изради

ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 26. августа до 26. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 24. октобра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 26. септембром 2019. године.

План детаљне регулације стамбеног насеља уз гробље Лешће има за циљ одређивање површина јавних и осталих намена, правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, уређење постојећег водотока Балабановац, као и дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора. Површина обухваћена планом износи око 139 хектара.

На јавном грађевинском земљишту планирана је изградња комбиноване дечије установе на две локације укупног капацитета 540 деце предшколског узраста, док су за основне школе планиране још две локације укупног капацитете 1440 основаца. Планирано је да у ове школе могу да иду и деца из контактног подручја, првенствено насеља „Вишњичко поље“.

У оквиру осталог грађевинског земљишта предвиђа се изградња породичних стамбених објеката, мешовитих градских центара, комерцијалних и привредних садржаја. На зеленим површинама које припадају осталом грађевинском земљишту дата је могућност екстензивне производње хране без употребе вештачки синтетизованих материја, органска производња хране, производња пољопривредног и/или украсног биља, формирање вртова, башти и баштенских колонија (урбаних башти). Баштенске колоније представљају скуп малих обрадивих површина са заједничким просторима (стазе и инфраструктура), које се издају у закуп заинтересованим лицима/породицама. Намењене су органском гајењу поврћа, воћа и цвећа.

У границама предметног подручја планирана је регулација Врелког потока, односно потока Балабановац. Са леве стране корита (гледано у правцу течења) резервисан је простор за комуналну стазу ширине 3,5 метра за одржавање потока и фекалног колектора. На деловима где поток пролази испод саобраћајница планира се његово зацевљење.

Више информација на:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763751-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-stambenog-naselja-uz-groblje-lesce/