ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће од 4. септембра до 4. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда,  Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 26. октобра 2023. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 4. октобром 2023. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Циљ израде Плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса је стварање планског основа за уређење подручја кроз сагледавање просторних могућности локације, њеног непосредног и ширег окружења на начин да се оптимално искористе могућности овог простора и омогући ефикасно коришћење градског грађевинског земљишта.

Граница плана обухвата део територије градских општина Раковица и Вождовац, дефинисана регулацијом Улице Јакова Галуса, до регулације Булевара ослобођења, регулацијом планиране саобраћајнице С3а дефинисане Планом генералне регулације за део територије општине Раковица „Јелезовац-Сунчани брег“. Површина обухваћена Планом износи око 12 хектара.

Поред јавних површина за саобраћајнице и пратећу инфраструктуру, планира се локација за депаданс предшколских установа капацитета око 80 деце. У оквиру осталог грађевинског земљишта предвиђене су површине за становање и мешовите градске центре.

Више информација на:

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, општине Раковица и Вождовац| Град Београд (beograd.rs)