Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за део насеља Жарково, између улица Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, Градска општина Чукарица

By 22. октобра 2018. Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. oктобра до 22. новембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 13. децембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 22. новембра 2018. године.

План детаљне регулације за део насеља Жарково, између улица Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске налази се на јавном увиду у Градској управи Града Београда. Циљ израде плана је дефинисање површина јавне и остале намене и правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, планирање капацитета изградње у складу са потенцијалима и ограничењима простора. Основно ограничење у планирању обухваћеног простора представља постојећа изграђеност – велики број објеката вишепородичног становања са евидентним подстандардним размаком између објеката.

Подручје ПДР-а заузима површину од 13 хектара на делу територије општине Чукарица. Према плану генералне регулације, подручје се налази у површинама намењеним за изградњу јавних саобраћајница, као и за намену становања у зонама трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у вишепородично становање и зонама породичног становања, где је предвиђена санација неплански формираних блокова.

Границом плана било је потребно потпуно обухватити и редефинисати регулацију Зорине улице, јер важећи Детаљни урбанистички план „Трговачка“ („Службени лист града Београда“, бр. 25/92) не садржи потребне елементе за њено формирање. У погледу водоснабдевања предвиђена је замена свих цевовода који су мањег пречника од 150 мм, а канализација се планира по одвојеном систему, где ће пречник фекалне канализације бити најмање 250, а атмосферске 300 мм.

Смештај деце предшколског узраста, уз већ постојеће објекте у непосредном окружењу, планира се у оквиру две локације предшколских установа, чији ће смештајни капацитет бити укупно око 140. На углу улица Белог багрема и Рајка Ружића планирана је јавна зелена површина – сквер површине око 250 метара квадратних, на којој се планира партерно уређење са травњком и ниским растињем.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1753972-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-deo-naselja-zarkovo-izmedju-ulica-ilije-djuricica-zorine-rajka-ruzica-provalijske-branka-cvetkovica-i-vodovodske-gradska-opstina-cukarica/