ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА И АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ, СА МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ САВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЧУКАРИЦА

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 21. новембра до 21. децембра 2022. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 27. јануара 2023. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије 1, закључно са 21. децембром 2022. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Пројекат пешачко – бициклистичког моста је приоритетни градски пројекат, произашао из глобално усвојених „Циљева одрживог развоја“ и стратешког опредељења Града Београда дефинисаног у „Стратегији развоја града Београда“, „Плану одрживе урбане мобилности“ и „Пројекту ИМЕ“, којима се потенцира одржива урбана мобилност кроз иновативно и одрживо планирање транспортног система, са циљем приступачности, безбедности саобраћаја, смањења емисије угљен диоксида, повећања атрактивности саобраћаја, квалитета живота и заштита животне средине.

Током израде плана остварена је сарадња са удружењима грађана контактних блокова, бициклистичких иницијатива и иницијативе везане за Савски насип (удружење грађана „Заједничка акција“, „Улице за бициклисте“ и „За наш кеј“) која је за циљ имала да грађанима појасни процедуру израде плана и да сагледа потребе и мишљење становника.

План представља основу за остваривање пешачко бициклистичке везе Новог Београда и Аде Циганлије тако да се мостовска саобраћајница уклопи у простор уз заштиту природних и просторних вредности. Пешачко-бициклистички мост знатно би повећао пешачко – бициклистичке активности и квалитет живота који град нуди. Са друге стране, омогућава се смањење удела аутомобила као превозног средства на нивоу кућа – посао, где се истицањем бициклистичког саобраћаја код запослених, може смањити гужва која  се ствара аутомобилским саобраћајем, редукује емисија СО2 и ниво загађења.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798305-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-izgradnju-pesacko—biciklisticke-veze-izmedju-ulice-omladinskih-brigada-i-ade-ciganlije_2/