ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 17. маја 2021. године до 15. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 1. јула 2021. године у 8 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 15. јуном 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.

Изради Плана детаљне регулације за линијски парк – Београд претходио је позивни конкурс за младе професионалне тимове. Позив за израду идејног решења дела подручја Линијског парка расписао је Кабинет градског урбанисте у сарадњи са Друштвом архитеката Београда децембра 2019. године. Јавни конкурс обезбедио је пријаву 28 тимова, који су укупно бројали 127 учесника. Разрађена конкурсна решења представљала су основ за израду Нацрта плана и у највећој могућој мери имплементирана су у План.

Подручје Линијског парка – Београд, у просторном погледу, представља спону између Бетон хале и Панчевачког моста, као и дунавске падине и приобаља реке Дунав. Као такав, овај простор има изузетне потенцијале, утицај и значај за развој града. Добра саобраћајна повезаност и приступачност свим видовима саобраћаја, положај локације у непосредној близини београдског приобаља и река и различитих зона и садржаја атракције у контактном подручју (Калемегданска тврђава, Бетон хала, путничко пристаниште, СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“, тениски терени „Новак“, Дунавски кеј, ресторани и др.) и урбана трансформација бивше трасе железнице, даје могућност увођење различитих програмских садржаја и урбаних амбијената са циљем прожимања и повезивања историјског и новог идентитета подручја дунавске падине.

Планским решењем се штити подручје еколошке мреже Републике Србије од међународног значаја – „Ушће Саве у Дунав“, као и еколошки коридори еколошке мреже Републике Србије Сава и Дунав са својим приобалним појасевима у природном и блиско-природном стању, успостављени Уредбом о еколошкој мрежи. У оквиру границе плана налазе се: Београдска тврђава, Споменик културе Термоелектрана „Снага и светлост“ и целина под претходном заштитом „Прва индустријска зона Београда“. Површина обухваћена планом износи 66,13 хектара.

Више информација:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1783021-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-linijski-park—stari-grad-i-palilula_2/