Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВО НАСЕЉЕ ОВЧА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

By 15. јануар 2020.Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 15. јануара до 14. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 12. марта 2020. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 14. фебруаром 2020. године.

План детаљне регулације за ново насеље Овча простире се на 119 хектарa и треба да допринесе повећању атрактивности овог подручја, амбијенталних вредности и стандарда становања, као и да заокружи просторно-функционалне и обликовне трансформације овог дела Градске општине Палилула.

На јавним површинама планирана је изградња саобраћајница, инфраструктурних објеката и комплекса, комуналних и зелених површина, као и комплекса јавних служби. У оквиру осталог грађевинског земљишта планиране су површине за становање, комерцијалне садржаје и остале зелене површине. Највећу трансформацију имаће површине намењене за стамбене објекте које ће, уместо досадашњих 13, заузимати 55 хектара.

Планом су одређене четири локације за предшколске установе за смештај 1100 деце, на две локације су предвиђене основне школе за укупно 1560 ученика, а једна локација је одређена за средњошколску установу за 720 ученика. У блоку број 17 предвиђена је изградња једног објекта за установу примарне здравствене заштите, а у блоку број 33 планиран је објекат дома за стара лица са дневним центром за боравак и дружење старих. За установу културе планирана је грађевинска парцела у блоку 19 површине 0,58 хектара, а спортско-рекреативни комплекс планиран је у блоку 22 и намењен је за рекреативне активности становништва, тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на локалном нивоу.

Правилима грађења у зони породичног становања треба увести ред у неплански формиране блокове. Предвиђено је да у приземљима објеката буду дозвољени комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности који не угрожавају животну средину и не стварају буку, а максимални проценат заступљености комерцијалних садржаја на грађевинској парцели је 20%. У новим стамбеним блоковима биће дозвољена изградња  једног стамбеног и једног помоћног објеката у оквиру дозвољених параметара и поштујући правила за растојања између објеката. У зони комерцијалних садржаја планира се изградња објеката ниске спратности.

Концепт уличне мреже заснива се на плану генералне регулације за град Београд, а према стратешким плановима развоја бициклистичког саобраћаја, планиране су једносмерне стазе дуж улица Пут за Овчу и Лоле Рибара. Поред наведених траса планиране су и једносмерне стазе у регулацији улица Станка Пауновића, Нова 9, Нова 16 и Личка 1.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769422-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-novo-naselje-ovca/