Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за нову Кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 11. јуна до 11. јула 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату),  26. јула 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. јула 2018. године.

Изради овог Плана приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за нову Кумодрашку улицу, од Устаничке улице до Дарвинове улице, Градска општина Вождовац („Службени лист града Београда“, бр. 89/14) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 28.новембра 2014. године, а на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Основни циљ израде Плана детаљне регулације је стварање планског основа за реализацију Нове кумодрашке улице, на потезу од Устаничке до Дарвинове улице, на територији градске општине Вождовац.

Површина обухваћена Планом износи око 9,03 ha. У оквиру Плана предвиђене су површине јавне намене: мрежа саобраћајница и зелене површине у регулацији саобраћајнице; а у оквриру површина осталих намена планирани су: комерцијални садржаји, становање и зелене површине.

Јавни увид је могућ до 11. јула 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1749557-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-novu-kumodrasku-ulicu-od-ustanicke-ulice-do-darvinove-ulice-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-plana-na-zivotnu-sredinu/