Skip to main content

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЧАМЏИЈИНЕ, РАДНИЧКЕ, БРДОВИТЕ, ЛАЗАРА КУЈУНЏИЋА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ, ЉЕШКЕ, ВИНОДОЛСКЕ И ПЕТРА МЕЋАВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

By 29. март 2021.април 19th, 2021Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П

ЈАВНИ УВИД се продужава тако да траје од 29. марта до 11. маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27.марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 3. јуна 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи ”.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, закључно са 11. мајом 2021. године.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, закључно са 27. априлом 2021. године.

Циљ израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве је преиспитивање планских решења датих Детаљним урбанистичким планом „Чукаричка падина“, дефинисање површине јавне и остале намене и утврђивање правила уређења и грађења предметног простора у складу са наменама и урбанистичким параметрима Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX), ради оптималног искоришћења могућности локације. Површина обухваћена Планом износи око 13 хектара.

Планиране површине јавних намена су саобраћајне површине, инфраструктурне површине, предшколске установе и зелене површине, које су предвиђене као зелене и слободне површине у отвореном стамбеном блоку и као заштитни зелени појас. Планирањем заштитних зелених појасева и дрвореда, као и унапређењем процентуалног заузећа зелених површина у директном контакту са тлом у оквиру јавних и осталих намена, планским решењем је „унутрашњи прстен“ система зелених површина очуван и унапређен.

Предвиђено је задржавање постојећих траса аутобуских линија које саобраћају Радничком улицом и опслужују предметни простор, уз могућност реорганизације мреже линија у складу са развојем саобраћајног система, кроз повећање и промену превозних капацитета на постојећим линијама, успостављање нових и реорганизацију мреже постојећих линија. Такође, оставља се могућност коришћења деонице Љешке улице у оквиру границе Плана, као алтернативне трасе за кретање возила јавног превоза у случају режимских измена на редовним трасама линија.

На територији плана не постоје објекти предшколских установа, тако да су планом одређене две локације за изградњу депанданаса предшколских установа за смештај 160 деце укупно. Остале површине плана одређене су за породично становање у формираним градским блоковима, делимично формирани градски блокови се трансформишу у вишепородично становање, а планирано је и вишепородично становање у  постојећим организованим насељима – отворени блок.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1781327-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-go-cukarica_2/
https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782159-obavestenje-o-produzenju-termina-za-obavljanje-javnog-uvida-i-novi-termin-odrzavanja-javne-sednice-u-vezi-sa-nacrtom-plana-detaljne-regulacije-go-cukarica/