Skip to main content

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за спортски комплекс на Звездари, градска општина Звездара

By 19. август 2019.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 19. августа до 19. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20.спрату), 17. октобра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, закључно са 19. септембром 2019. године.

План детаљне регулације за спортски комплекс на Звездари треба да одреди површине јавних и осталих намена, правила уређења и грађења, саобраћајно и инфраструктурно опремање простора, као и капацитет изградње у складу са могућностима и ограничењима простора. Површина плана износи око 11,5 хектара, а у обухвату плана предвиђене су површине за спортске објекте и комплексе, површине за становање, комерцијалне садржаје, зелене површине, као и мрежа јавних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром.

На површинама намењеним за спорт могућа је изградња фудбалских терена, отворених терена за рукомет, мали фудбал, кошарку, одбојку, тенис и сл., али и затворених спортских сала и полигона. У оквиру комплекса могућа је реализација помоћних спортских просторија (свлачионице, санитарне просторије, магацини спортске опреме), јавних служби (спортски клубови, спортске школе, спортска амбуланта) и комерцијалних делатности (трговина и угоститељство) као пратећих спортских садржаја.

С обзиром да на подручју плана данас не постоје објекти којима се задовољавају потребе за смештајем деце предшколског узраста, датим решењима се предлажу површине за смештај деце у оквиру депанданса предшколске установе за 80 деце. За децу школског узраста постоји основна школа у непосредној близини, као и уставе примарне здравствене заштите. У оквиру осталог грађевинског земљишта, планиране су зоне мешовитих градских центара у зони средње спратности и комерцијалних садржаја у зони ниске спратности.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763488-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-sportski-kompleks-na-zvezdari/