ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ II ФАЗЕ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

By 7. новембра 2022. Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београд ЈУП

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 7. новембра до 8. децембра 2022. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 22. децембра 2022. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије 1, закључно са 8. децембром 2022. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Предмет израде плана је детаљна разрада друге фазе прве линије метро система и измена и допуна правила уређења и грађења генералног дела ПГР-а шинских система, а у вези са другом фазом прве метро линије у којој је промењен начин вођења трасе, што је проузроковало девијацију трасе у зони од Панчевачког моста до насеља Миријево.

Развој метро система у Београду заснива се на комбинованом приступу, јер метро систем треба да реши постојеће саобраћајне проблеме и обезбеди квалитетнију реализацију мобилности становништва, али и да буде генератор развоја градског ткива и појединих градских праваца.

Решење метро система у овом плану дато је на основу решења из Претходне студије оправданости са Генералним пројектом метро линија 1 и 2 и на основу техничких решења из Идејног пројекта друге фазе прве линије. Овим планом детаљно се разрађују надземне зоне које су намењене изградњи објеката метро система и налазе се непосредно уз трасу или на самој траси друге фазе прве метро линије.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798039-javni-uvid-u-nacrt-pgr-sinskih-sistema-u-beogradu_2/