Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације привредне зоне уз Панчевачки пут

By 25. децембра 2017. 16 јануара, 2018 Планови у изради

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ САОБРАЋАЈНИЦЕ СМТ, ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА И ДУНАВА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. децембра до 26. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 1. марта 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 26. јануара 2018. године.

У изради је План детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, на територији градске општине Палилула. План се налази на јавном увиду, током којег се јавност може упознати са основним урбанистичким параметрима. Циљ плана је да се кроз сагледавање просторних могућности локације, њеног непосредног и ширег окружења, оптимално искористе могућности овог простора и омогући ефикасније коришћење градског грађевинског земљишта.

Подручје Плана представља значајан развојни потенцијал града, у оквиру кога је потребно створити услове за реализацију садржаја лучке делатности за потребе специјализованих терминала за расуте терете (агрегате), као дела будућег подручја луке у Београду, као и за реализацију подручја које припада слободним зонама Београда.

Површина плана износи 461 хектар и у његовим границама земљиште се тренутно користи за више намена, као што су привредне и комерцијалне делатности, становање, пољопривреда, а највеће површине заузимају шуме, зелене површине, комунални и инфраструктурни објекти. Велики део овог подручја налази се у обухвату еколошке мреже Републике Србије од међународног значаја, под називом „Ушће Саве у Дунав“ и у њему се налази међународно значајно подручје за птице и еколошки коридор реке Дунав, са обалским појасом.

Зона плана је делимично опремљена инфраструктуром, а највећи проблем представља недостатак каналисања отпадних вода банатске стране Београда. Планирани просторни обухват зоне се заснива на ширењу дуж Панчевачког пута и у дубину ка железничкој станици Овча. У оквиру ове зоне планирана је већа површина за нову луку и мултимодални чвор на обали Дунава, са базеном за пристајање бродова у функцији привреде и бродарства. У саставу нове Луке Београд планира се изградња терминала за расуте терете, а уз планирани терминал за расуте терете планирају се и нове привредне зоне, укупне површине 199 хектара.

 Више информација