Skip to main content

Јавни увид у План детаљне регулације Првомајске улице у Земуну

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ У ЗЕМУНУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. маја до 11. јуна 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 27. јуна 2019. год. у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом измена и допуна плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. јуна 2019. године.

У току је јавни увид у План детаљне регулације Првомајске улице, током којег се јавност може упознати са новопланираном трасом саобраћајнице. Циљ израде плана је повећање капацитета саобраћајнице, већа безбедност саобраћаја и подизање нивоа инфраструктурне опремљености овог дела Земуна.

Саобраћајни потез кога чине улице Пазовачки пут, Првомајска и Теодора Херцла (раније: Прилаз и Јакуба Кубуровића), део је система планиране примарне уличне мреже града, са функцијом да повеже Тошин бунар са саобраћајницом Т-6 и насељем Алтина и оствари везу са саобраћајницама секундарне уличне мрежа Горњег Земуна, као и да прими део саобраћаја на потезу Нови новосадски пут – саобраћајница Т-6 – Тошин бунар и да заједно са Угриновачком улицом допринесе смањењу обима саобраћаја дуж Улице цара Душана и Главне, и тиме растерети Старо језгро Земуна од транзитног саобраћаја.

Нова саобраћајница је планирана тако да садржи четири саобраћајне траке, односно две по једном смеру. Са обе стране коловоза планирају се бициклистичке стазе и тротоари, као и зелене траке између коловоза и тротоара тамо где постоје просторне могућности условљене границом катастарских парцела. Аутобуска стајалишта се планирају у крајњој саобраћајној траци, а на месту стајалишта бициклистичка стаза се планира иза стајалишног платоа.

Више информација

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1760352-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-prvomajske-ulice-u-zemunu-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-planiranih-namena-na-zivotnu-sredinu/