Skip to main content

Јавни увид у План детаљне регулације ширег подручја Блока 9Б

By 4. фебруар 2019.фебруар 22nd, 2019Планови у изради

ЈАВНИ УВИД у нацрт плана детаљне регулације ширег подручја Блока 9б (ретензија), Градска општина Земун и Нови Београд

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 4. фебруара до 8. марта 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 4. априла 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. марта 2019. године.

У току је јавни увид у План детаљне регулације ширег подручја блока 9Б (Ретензија), градске општине Земун и Нови Београд, током којег се јавност може упознати са свим урбанистичким параметрима који ће важити у обухвату плана.. Општи циљеви израде су дефинисање јавног интереса, унапређење постојеће саобраћајне мреже, чување и унапређење постојећих зелених и саобраћајних површина, смањење дефицита паркинг места и увођење урбаног реда и унапређење урбанитета простора. Површина плана износи око 22 хектара.

Највећи потенцијал простора представљају локације које се планирају за потпуну трансформацију, у складу са планираном наменом и значајем и вредностима простора и изградња недостајућих објеката јавне намене. Основна ограничења простора током израде нацрта плана били су велики број неплански изграђених објеката комерцијалне и мешовите намене, објекат ретензије са антенским стубовима мобилне телефоније, објекти изграђени на траси постојеће инфраструктуре и висок ниво подземних вода.

Поред површина за становање, планом се предвиђа изградња објеката и комплекса јавних служби. Према укупном броју становника планира се изградња две предшколске установе за пријем око 650 деце предшколског узраста, док ће деца школског узраста користити капацитете постојећих основних школа у окружењу.

Зелена површина на објекту ретензије, површине око 1,5 хектара, планирано је да има двојаку функцију – хидротехничку и рекреативну. Изнад ретензије неће бити дозвољена изградња објеката, саобраћајница или паркинга, а биће дозвољена изградња спортских садржаја – игралишта и терена за рекреативни спорт (кошарку, мали фудбал, одбојку), а који нису покривени или затворени.

Осим примарне и секундарне саобраћајне мреже, планом се предвиђа реконструкција водоводне мреже у складу са важећим стандардима и прописима. С обзиром да на ширем подручју већ постоје реципијенти канализационог система, планира се постављање секундарне канализационе мреже у јавним површинама.

Погледајте план на мапи:

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1756899-javni-uvid-u-nacrt-pdr-sireg-podrucja-bloka-9b-retenzija-go-zemun-i-novi-beograd/