Skip to main content

Јавни увид у план детаљне регулације за Нови кумодрашки колектор – III фаза (од ретензије „Кумодраж 1“ до Нове кумодрашке улице)

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВИ КУМОДРАШКИ КОЛЕКТОР – III ФАЗА (ОД РЕТЕНЗИЈЕ „КУМОДРАЖ 1” ДО НОВЕ КУМОДРАШКЕ УЛИЦЕ), ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. априла до 13. маја 2019 године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на XX. спрату), 30. маја 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 13. маја 2019. године.

Скупштина града Београда донела је 2010. године одлуку о изради плана детаљне регулације за Нови кумодрашки колектор. Прве две фазе плана усвојене су у ранијем периоду, а сада је у току израда треће фазе, од ретензије „Кумодраж 1“ до Нове кумодрашке улице.

Нови кумодрашки колектор је неопходан како би се решио хидротехнички проблем недовољног капацитета постојећег Старог кумодрашког колектора општег типа. Такође, Нови кумодрашки колектор треба да одведе атмосферске воде у Нови мокролушки колектор, а фекалне воде у Стари мокролушки колектор општег система. До сада су све воде, путем постојећег Старог кумодрашког колектора општег типа, одлазиле у Стари мокролушки колектор.

Раније урађен Генерални пројекат евакуације кишних и употребљених вода са слива Мокролушког потока до Аутокоманде, са посебним освртом на Кумодрашки слив, дао је основни концепт уређења слива. Пројектом је предвиђена изградња Новог кумодрашког колектора и две ретензије на Кумодрашком потоку „Кумодраж 1“ и „Кумодраж 3“, као и регулација Кумодрашког потока. За потребе израде прве две фазе плана  урађен је Идејни пројекат за Кумодрашки кишни колектор са ретензијом Р1, који је обухватио целу трасу Новог кумодрашког колектора. Такође, у ранијем периоду је урађен Идејни пројекат Кумодрашког кишног колектора – деоница од ретензије Р1 до Витановачке улице, који је представљао полазни основ за израду овог плана.

План ће представљати основ за изградњу Новог кумодрашког колектора, који ће трајно решити хидротехничко уређење кумодрашког слива на овом потезу и истовремено обезбедити повећање капацитета постојећег Старог кумодрашког колектора.

Више информација

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1759493-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-novi-kumodraski-kolektor—iii-faza/