Jавни увид у урбанистички план ретензије „Ласта“ и Мокролушког кишног колектора

By 20. фебруара 2018. Планови у изради

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до колектора у Улици Стефана Првовенчаног, Вождовац и Звездара, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 14. фебруара до 19. марта 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 29. марта 2018. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 19. марта 2018. године.

У току је јавни увид у План детаљне регулације ретензије „Ласта“ и Мокролушког кишног колектора, од ретензије „Ласта“ до постојећег Мокролушког кишног колектора у улици Стефана Првовенчаног. План је потребан како би се заштитили низводни делови слива Мокролушког потока имајући у виду даљу урбанизацију долине Мокролушког потока.

Изградњом ретензионог простора на локацији „Ласта“ ублажио би се поплавни талас са узводног дела слива Мокролушког потока. Изградњом новог кишног колектора растеретиће се Стари мокролушки колектор општег система и омогућити прихватање атмосферских вода са слива Малог и Великог Мокрог Луга и евакуација кишних вода ка Мокролушком кишном колектору, чиме би се употребљене воде и део разблажених атмосферских вода Централног канализационог система – Савски слив, повезале на колектор Интерцептор и упутиле према будућем постројењу за пречишћавање отпадних вода „Велико село“.

Површина обухваћена планом износи око 6,5 хектара и у његовим границама се налазе: улазне грађевине постојећег Мокролушког кишног колектора и Старог мокролушког колектора,  нова деоница Мокролушког кишног колектора, пречника 2,2 метра, у дужини од 1985 метара,  регулација Мокролушког потока од уливне грађевине Старог Мокролушког колектора општег система до бране ретензије „Ласта“,  брана ретензије „Ласта“ на Мокролушком потоку (преграда„Ласта“ са ретензионим базеном),  постојећи фекални канал из правца насеља Велики Мокри луг, као и прикључци комуналних стаза, за потребе приступа објектима на траси новог горњег Мокролушког кишног колектора и ретензији „Ласта“, на постојећу и планирану саобраћајну мрежу.

Усвајањем овог плана детаљне регулације створили би се услови за израду техничке документације и изградњу предметног ретензионог простора и новог кишног колектора.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1745582-javni-uvid-u-pdr-retenzije-lasta-i-mokroluskog-kisnog-kolektora-od-retenzije-lasta-do-kolektora-u-ulici-stefana-prvovencanog-vozdovac-i-zvezdara-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni_2/