Skip to main content

Jавни увид у урбанистички план за ППОВ у Сопоту

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПРИВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СОПОТУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: ЈУГИНУС ДОО, Београд

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, Београд, 27. марта 43-45 (сала II у сутерену) и у згради Градске општине Сопот, Космајски трг 5, од 26. марта до 27. априла 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на XX спрату), 17. маја 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 27. априла 2018. године.

У току је јавни увид у План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту, које је планирано низводно од насеља, на левој обали реке Велики луг поред одбрамбеног насипа. Циљ је да се добије плански основ за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, што је приоритет с обзиром да коришћење реке Велики луг, као одводника непречишћених отпадних вода, производи лоше еколошке последице.

Територија плана заузима површину од око 8 хектара и обухвата део регулисаног корита реке Велики луг, од постојећег канализационог испуста до моста на улазу у насеље Сопот, затим део Улице Милосава Влајића, Карађорђеву улицу на делу од постојећег моста до железничке пруге и даље сервисном саобраћајницом уз одбрамбени насип реке Велики луг, до локације ППОВ које је на удаљености око 3500 метара од насеља.

Концепт организације овог простора је усклађен са наменама које су неопходне за функционисање самог постројења, а односе се на његову локацију, везу са постојећом мрежом комуналне инфраструктуре, посебно канализације, а затим и за функционално повезивање овог комплекса са непосредним окружењем и планираним садржајима на том простору. Планираним концептом саобраћајног решења ће бити обезбеђено повезивање комплекса са околном саобраћајном мрежом и државним путем IIа реда број 149 и државним путем IIa реда број 150 (Улице Милосава Влајића и Карађорђева).

  Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1746943-javni-uvid-u-nacrt-pdr-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-i-privredne-infastrukture-u-sopotu-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/