Skip to main content

Јавно надметање за продају грађевинског земљишта у Батајници

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је два огласа о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у градском насељу Батајница. Пријаве за учешће подносе се до 6. јула, а оба јавна надметања одржаће се следећег дана у просторијама Дирекције.

Један оглас о јавном надметању односи се на земљиште површине 511 квадратних метара, које се налази у Улици браће Војиновић, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 1877/5 КО Батајница. Према урбанистичком плану, локација је опредељена за изградњу објекта индивидуалног становања. Локација је била оглашена за отуђење почетком ове године када није пристигла ниједна пријава, тако да се почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта умањује за 20% и сада износи 2.403.613,18 динара.Други оглас о јавном надметању односи се на земљиште површине 1046 квадратних метара, које се налази између улица Саве Радовановића и Ромске, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1901/2 КО Батајница. Према урбанистичком плану, локација се налази у површинама планираним за индивидуално становање. Локација је такође била оглашена за отуђење почетком ове године када није пристигла ниједна пријава, тако да се почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта умањује за 20% и сада износи 4.920.116,22 динара.

На свакој појединачној лоакцији земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планом детаљне регулације и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Саве Радовановића и Ромске, Градска општина Земун

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун