Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта на Ауто-команди

By 12. март 2019.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Ауто-команди. Оглашена је катастарска парцела број 3/9 КО Вождовац, површине 6421м2, која је планирана за пословно комерцијалне делатности. Пријаве за учешће подносе се до 11. априла, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. Како приликом претходна два надметања 2017. и 2018. године није било пријава, почетни износ за земљиште умањен је за 40% и сада износи 504.344.251,26 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Инвеститор коме земљиште буде отуђено имаће обавезу да, пре прибављања локацијских услова, изврши проверу урбанистичко-архитектонског решења објеката и партерног уређења на Комисији за планове Скупштине града Београда.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на Ауто-команди, општина Вождовац