Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта на Ауто-команди

By 25. новембар 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Ауто-команди. Оглашена је катастарска парцела број 3/9 КО Вождовац, површине 6421м2, која је планирана за пословно комерцијалне делатности (пословање, трговина, хотели). Пријаве за учешће се подносе до 26. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдио Секретаријат за финансије и износи 130.910,10 динара по метру квадратном земљишта, тако да укупан почетни износ за комплекс износи 840.573.752,10 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку: http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudenja-gradevinskog-zemljista-17