Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Барајеву

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, на подручју ГО Барајево. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 18. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење је понуђено земљиште укупне површине 14.388 квадратна метра, које се налази у оквиру пословно-стамбене зоне Требеж. Према планском документу, земљиште припада привредној зони грађења, а тип изградње је стамбено-пословни објекти. Приступ локацији остварује се са Улице 29. новембра. Предмет отуђења су четири засебне локације које обухватају катастарске парцеле бр. 54/4, 55/1, 55/5, 46/9 и 53/6, све КО Барајево.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процена тржишне вредности земљишта израђених од стране Секретаријата за јавне приходе. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру локације која му буде отуђена, да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације, као и друге обавезе предвиђене огласом. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са Програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

 

Детаљније информације могу се добити у Сектору за планирање и локације на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.06.2023. год.

https://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-u-okviru-poslovno-stambene-zone-trebez-u-gradskoj-opstini-barajevo/