Јавно надметање за продају земљишта у Барајеву

By 29. новембра 2021. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, на подручју ГО Барајево. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 28. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење је понуђено земљиште површине 18.833 квадратна метра, које се налази у привредној зони уз Липовички пут, у насељу Требеж. Према планском документу, на локацији је могућа изградња пословно-производних, магацинских и пословно-стамбених објеката. Приступ локацији остварује се са Липовичког пута, а предмет отуђења су катастарске парцеле бр. 43/4 и 43/12 КО Барајево.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта и за површину комплекса од 18.833 квадратна метра укупно износи 52.394.574,88 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру локације која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у привредној зони уз Липовачки пут