Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Батајници

By 31. август 2020.Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици мајора Зорана Радосављевића у Батајници. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 1. октобра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 7,5 хектара налази се непосредно испред Батајничке петље са новом обилазницом око Београда – пут Е75, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 5728 КО Батајница. Локација је обухваћена Планом детаљне регулације привредне зоне „Горњи Земун“ у Земуну – зоне 3 и 4 („Сл. лист града Београда“, бр. 14/05), а земљиште се налази у зони 3, у површинама осталих намена планираним за привредне делатности.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 6.467,06 динара по квадратном метру земљишта, што за површину комплекса од 74.428 квадратних метара укупно износи 481.330.341,68 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Приступ локацији је предвиђен из два правца: из Улице мајора Зорана Радосављевића преко планиране саобраћајнице С22, док је веза на десну траку Ауто-пута Београд – Нови Сад предвиђена преко планиране саобраћајнице С19.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, топлификацију и гасификацију. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планом детаљне регулације и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас можете погледати овде:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта уз Батајнички пут, општина Земун