Јавно надметање за продају земљишта у Блоку 40 у Новом Београду

By 22. септембра 2021. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Блоку 40 у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 25. октобра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 6235 квадратних метара налази се између Булевара хероја са Кошара, железничке пруге и Улице Тошин бунар, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела бр. 2184/6 КО Нови Београд. Локација се према планском документу налази у површинама пратећих комерцијалних садржаја, где није дозвољена стамбена изградња, а у подручју које се спроводи непосредном применом правила грађења ПГР-а, израдом урбанистичког пројекта. Приступ локацији је из Булевара хероја са Кошара.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта и износи 58.792,10 динара по квадратном метру земљишта, што за површину комплекса од 6235 квадратних метара укупно износи 366.568.743,50 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са важећим планским документом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Блоку 40