Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Блоку 41а у Новом Београду

By 25. јануар 2021.Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Блоку 41а у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 25. фебруара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 2548 квадратних метара налази се у јужном делу Блока 41а, између трасе Унутрашњег магистралног полупрстена и железничке пруге, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела бр. 2229/13 КО Нови Београд.. Локација је обухваћена Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Сл. лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се локација налази у површинама планираним за комерцијалне садржаје. Приступ локацији је из Булевара хероја са Кошара, са западне стране парцеле.Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности земљишта и износи 53.974,54 динара по квадратном метру земљишта, што за површину комплекса од 2548 квадратних метара укупно износи 137.527.127,92 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са важећим урбанистичким планом и програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 41а у Новом Београду