Јавно надметање за продају земљишта у Блоку 63 у Новом Београду

By 13. марта 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Блоку 63 у Новом Београду. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а пријаве за учешће се подносе до 12. априла 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Локација која се нуди инвеститорима налази се на углу Јурија Гагарина и Нехруове, површине  8.328 m2. Према прибављеној информацији о локацији, катастарска парцела 3347/70 КО Нови Београд налази се у зони мешовитих градских центара, који подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем. Укупно дозвољена бруто развијена грађевинска површина објеката на парцели је 41.640 m2 и могуће је градити објекат висине од 32 метра, са оријентационо осам спратова.

Будући објекти могу се градити као пословни или пословно стамбени, с тим што су у приземљу обавезни комерцијални садржаји. На парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража, а у складу са важећим планом генералне регулације овог подручја за реализацију изградње било ког објекта потребна је израда и потврда урбанистичког пројекта, ради урбанистичко-техничке разраде локације.

Почетни износ цене утврђен је на основу тржишне вредности земљишта, које је процењено од стране Управе јавних прихода града Београда и износи 61.599,60 динара по метру квадратном земљишта, што за површину комплекса од 8.328 m2 укупно износи 513.001.468,80 динара. Ради учествовања у поступку јавног надметања подносиоци пријаве су обавезни да уплате депозит у висини од 10% од почетног износа цене или да за тај износ положе лицитациону банкарску гаранцију.

Оглас објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 13. марта 2017. године. можете погледати овде