Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Чакорској улици

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, на подручју ГО Савски венац, у Чакорској улици. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 18. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење је понуђено земљиште површине 799 квадратних метара, које се налази у Чакорској улици на општини Савски венац. Према планском документу парцела се налази у површинама намењеним становању са делатностима просторне целине „Топчидерско брдо“ и чини планом дефинисану грађевинску парцелу у зони „А“ намењеној за зграде највећег стандарда становања типа ретке изграђености.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 98.353.216,61 динар. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру локације која му буде отуђена, да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације, као и друге обавезе предвиђене огласом.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за планирање и локације на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 16.05.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Чакорској улици, градска општина Савски венац