Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Јакову

By 15. октобар 2020.Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Балканској улици у Јакову. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 17. новембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште површине 786 квадратних метара налази у се Балканској улици у насељу Јаково, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 229/23 КО Јаково. Локација је обухваћена Просторним планом за део градске општине Сурчин („Сл. лист Града Београда“, бр. 10/2012), према коме је земљиште опредељено за изградњу објекта породичног становања. Приступ локацији предвиђен је из Балканске улице.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 2234,14 динара по квадратном метру земљишта, што за површину комплекса од 786 квадратних метара укупно износи 1.756.034,04 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са просторним планом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Јаково, општина Сурчин