Јавно надметање за продају земљишта у Карпошевој улици на Чукарици

By 23. маја 2022. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Карпошевој улици. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 21. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у Карпошевој улици на Чукарици, на грађевинској парцели ГП-17, коју чини катастарска парцела број 10415 КО Чукарица површине 262 квадратна метра. Парцела се налази у зони трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у  вишепородично становање, а спроводи се  непосредном применом правила грађења ПГР-а. Са вишепородичним становањем компатибилни су комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности. На парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража.Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 83.176,43 динара по квадратном метру, тако да је укупан почетни износ за отуђење земљишта 21.792.224,66 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за грађевинску парцелу, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора је да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте топлификације и гасификације и друго. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планским документом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Карпошевој улици на Бановом брду, Градска општина Чукарица