Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Карпошевој улици

By 30. децембар 2019.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Карпошевој улици. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 30. јануара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у Карпошевој улици на Чукарици, коју чини грађевинска парцела у својини града Београда површине 261 квадратни метар. На парцели је дозвољена изградња објекта за вишепородично становање у подручју са непосредном применом правила грађења. Са вишепородичним становањем компатибилни су комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности, а на парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 41.285,76 динара по квадратном метру земљишта, што укупно за читаву грађевинску парцелу износи 10.775.583,36 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте топлификације и гасификације и друго.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Карпошева, ГП3, Општина Чукарица