Јавно надметање за продају земљишта у Младеновцу

By 15. марта 2022. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда на подручју ГО Младеновац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 14. априла, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За отуђење су понуђене две грађевинске парцеле у Улици Стевана Синђелића, површине 466 и 491 квадратни метар. Према планском документу, на локацији је могућа изградња објеката породичног становања, који обухватају једнопородично и вишепородично становање у појединачном стамбеном објекту ниже спратности, претежно на засебној парцели, са једном или више стамбених јединица.Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта за грађевинску парцелу ГП1 износи 2.520.398,28 динара, док почетни износ за грађевинску парцелу ГП2 износи 2.655.612,78 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру локације која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са Програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Стевана Синђелића у Градској општини Младеновац