Јавно надметање за продају земљишта у насељу Пиносава

By 7. августа 2023. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Пиносава, ГО Вождовац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 4. септембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште у Улици камењак, на катастарској парцели број 1535/2 КО Пиносава, површине 2642 квадратна метра. На парцели је уписана јавна својина Града Београда са уделом ½ (1321 м2) и приватна својина физичког лица са уделом ½ (1321 м2). Према планском документу парцела се налази у зони породичног становања у формираним градским блоковима у периферној зони града.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 2345,64 динара по квадратном метру, што за површину сувласничког дела укупно износи 3.098.590,44 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за грађевинску парцелу, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати. Другом сувласнику припада право прече куповине по цени утврђеној у поступку јавног оглашавања.

Обавеза инвеститора је да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте топлификације и гасификације и друго. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планским документом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за планирање и локације на броју +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.08.2023. год.