Јавно надметање за продају земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду

By 29. јуна 2020. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 30. јула, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази у Блоку 53 уз Преконошку улицу, непосредно после Кванташке пијаце, а предмет отуђења је грађевинска парцела ГП 1, обухваћена катастарском парцелом бр. 6827/1 КО Нови Београд, површине 3,1 хектар. Локација је обухваћена планом детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут“ у Новом Београду и на земљишту је предвиђена изградња објеката намењених за привредне делатности.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 10.575,49 динара по квадратном метру земљишта, што за површину комплекса од 31.525 квадратних метара износи 333.392.322,25 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Приступ грађевинској парцели је предвиђен са постојеће саобраћајнице С-40 (Преконошка улица) у чијој регулацији постоји водоводна и канализациона мрежа. Ова саобраћајница је предвиђена за реконструкцију ради стварања услова за прикључење нових корисника.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, топлификацију и гасификацију. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планом детаљне регулације и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381(0)112041302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 53, општина Нови Београд