Јавно надметање за продају земљишта у Пружатовцу, ГО Младеновац

By 20. јуна 2023. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, које се налази у селу Пружатовац, ГО Младеновац. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 24. јула, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За продају су оглашене две грађевинске парцеле којима одговарају катастарске парцеле 572 и 573, обе КО Пружатовац површине 2484 и 2084 квадратних метара. Према планском документу, парцеле се налазе у грађевинском подручју – сеоска зона, земљиште планирано за изградњу и исте испуњавају услов за формирање грађевинских парцела, тј. за исте се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности и износи 187,66 динара по квадратном метру, тако да је укупан почетни износ за отуђење ГП1 466.147,44 динара, док је почетни износ за ГП2 391.083,44 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру локације која му буде отуђена, да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, као и за мрежу и објекте топлификације и гасификације, и друге обавезе предвиђене огласом.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за Сектору за планирање и локације на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у селу Пружатовацу, Градскa општинa Младеновац