Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Славонској улици у Земуну

By 5. мај 2020.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Славонској улици у Земуну. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 4. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

За продају је оглашена грађевинска парцела површине 1427m2, коју чине две катастарске парцеле, и то: катастарска парцела бр. 10581, површине 419 m2 и катастарска парцела бр. 10582, површине 1008 m2. Обе парцеле припадају катастарској општини Земун и уписане су у лист непокретности број 2754, као јавна својина града Београда.

Према плану детаљне регулације који важи на овом подручју обе катастарске парцеле налазе се у зони намењеној за становање, подзона С2 и С2а, у површинама са претежном наменом становања. У овој зони дозвољена је и изградња објеката који имају компатибилне намене и који не угрожавају основну намену и животну средину. Компатибилне намене су комерцијалне зоне и градски центри, спортски објекти и комплекси, јавне намене у функцији образовања, здравства и културе, као и привредне делатности категорије А.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 21.352,53 динара по квадратном метру земљишта, тако да почетна цена за површину комплекса од 1427m2 укупно износи 30.470.060,31 динар. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, која мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, топлификацију и гасификацију. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планом детаљне регулације и програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Славонској улици, општина Земун