Јавно надметање за продају земљишта у Улици Диане Будисављевић

By 25. августа 2022. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда на Савском венцу. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 27. септембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Предмет oтуђења је сувласнички удео на грађевинској парцели 53-11  која се налази  у улици Диане Будисављевић, укупне површине 983,00 m2, од чега је 862,875 m2 у јавној својини града Београда, a 120,125 м2 у приватној својини физичких и правних лица. Према планском документу земљиште се налази у површинама за становање са делатностима, где је дозвољена изградња стамбених зграда и зграда за делатности из области трговине, угоститељства, занатских услуга, социјалне заштите, образовања, здравства, културе, спорта и рекреације и других пословних зграда које не ометају основну намену – становање.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 49.303,63 динара по квадратном метру, што за површину сувласничког удела од 862,88 м2 укупно износи 42.543.116,25 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за грађевинску парцелу, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора је да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте топлификације и гасификације и друго. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планским документом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.08.2022. год.